Jednoosobowa spółka z o.o. – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna przedsiębiorstwa, w której pełne udziały ma tylko jedna osoba. Właściciel jest więc jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu. Rejestracja spółki z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Taka forma działalności pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad spółką i szybkie podejmowanie decyzji.  

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na czym polega?

Jednoosobowa spółka z o.o. charakteryzuje się tym, że jest w niej jeden właściciel. Nie ma w niej innych członków zarządu ani wspólników. Tak samo jak spółka z o.o. posiadająca wielu wspólników, ma ona ograniczoną odpowiedzialność zobowiązań wobec wierzycieli. Oznacza to, że za zobowiązania spółki i ewentualne nietrafione inwestycje, odpowiada majątek utworzony z wkładów wspólników, nie zaś ich majątek osobisty. Dzięki temu jest to najchętniej wybierana forma prawna wśród wszystkich spółek handlowych w naszym kraju. 

Jednoosobową spółkę z o.o. założyć można:

  • dokonując przekształcenia JDG w jednoosobową spółkę z o.o.,
  • kupując wszystkie udziały w już istniejącej spółce,
  • zakładając nową spółkę.

Prowadzenie spółki z o.o. przez jednego wspólnika/członka zarządu wiąże się z obowiązkiem dopełnienia dodatkowych formalności, które nie pojawiają się przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należą do nich, m.in.:

  • spisywanie protokołów z posiedzeń wspólników (należy je sporządzać także wtedy, gdy w spółce jest tylko jedna osoba i nie odbywa się zwyczajne zgromadzenie wspólników),
  • składanie corocznych sprawozdań,
  • prowadzenie pełnej księgowości (pełne księgi handlowe i sporządzanie bilansów).

Jednoosobowa spółka z o.o., a podatki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzona przez jedną osobę pozwala na oszczędności w zakresie podatków. W odniesieniu do spółek z o.o., funkcjonuje określenie podwójnego opodatkowania – CIT i PIT. Pierwszy jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (płaci go spółka), a drugi to podatek dochodowy od osób fizycznych (płaci go właściciel, który wypłaca pieniądze ze spółki). W rzeczywistości właściciel i spółka są odrębnymi podmiotami. W przypadku jednoosobowej sp. z o.o. nie dochodzi do takiej sytuacji, ponieważ właściciel jest tą samą osobą fizyczną, mimo że występuje w różnych rolach. Uzyskujemy przychód, następnie pomniejszamy go o koszty i otrzymujemy dochód objęty podatkiem CIT. Mamy jednak możliwość pomniejszenia podatku CIT o wydatki niezbędne do uzyskania przychodu, których jest więcej niż przy indywidualnej działalności gospodarczej. Im większe będą więc nasze koszty uzyskania przychodu, tym mniejszy podatek będziemy musieli zapłacić.

W przypadku spółki z o.o., której członkiem zarządu i wspólnikiem jest jedna osoba, czynność prawna między podmiotem a jego spółką wymaga spisania dokumentu w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że np. umowa najmu lokalu na siedzibę przedsiębiorstwa lub umowa kredytowa zawarta pomiędzy wspólnikiem a spółką powinna mieć postać aktu notarialnego. Za każdym razem po dokonaniu takich czynności notariusz wysyła wypis aktu notarialnego do sądu rejestrowego. Proces ten ma uniemożliwić niekorzystne dla spółki dyspozycje realizowane na rzecz jedynego jej wspólnika.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. – kiedy i jak to zrobić?

Założenie jednoosobowej spółki z o.o. nie różni się niczym od rejestracji spółki z o.o. z wieloma wspólnikami. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: 

  • poprzez system s24, gdzie umowa spółki tworzona jest na podstawie szablonu, której modyfikacja występuje w ograniczonym zakresie.
  • poprzez sporządzenie aktu założycielskiego, który ma formę aktu notarialnego. 

Podczas zakładania spółki z o.o. niezbędne jest także wpłacenie kwoty, która stanowi pokrycie kapitału zakładowego oraz złożenie do sądu rejestrowego wniosku o to, by podmiot został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku spółki z o.o. wysokość kapitału zakładowego wynosi minimum 5 000 zł. 

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej spółki z o.o. wymaga też złożenia spółce oświadczenia woli w formie pisemnej. 

Jednoosobowa spółka z o.o. a ZUS i obowiązek płacenia składek 

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., będący osobą fizyczną, traktowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podmiot prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Jego obowiązkiem jest więc płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Płatnik może też dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy jedynym wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna. 

Jednoosobowa spółka z o.o. a spółka z o.o. z większą ilością wspólników – różnice

Działalność prowadzona w ramach jednoosobowej sp. z o.o. różni się od tej, która posiada większe grono wspólników. 

Jedną z pierwszych różnic jest sposób tworzenia spółki. W przypadku jedynego wspólnika podpisywany jest akt założycielski, przy co najmniej dwóch zawierana jest umowa spółki

Konstrukcja jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ułatwia kwestie odbywania zgromadzeń. Członkowie zarządu i wspólnicy spółki sprowadzeni są do jednego podmiotu, co umożliwia szybsze i sprawniejsze przeprowadzanie zgromadzeń. Kapitał zakładowy jest w niej zawsze reprezentowany, nie ma też konieczności przeprowadzania głosowań ani liczenia głosów. Różnice można zauważyć także przy płaceniu składek ubezpieczeniowych. Wspólnicy wieloosobowej sp. z o.o. nie są płatnikami ZUS i nie muszą płacić składek. 

Jednoosobowa spółka z o.o., a siedziba firmy

Jednoosobowa spółka tak samo jak każda firma w Polsce posiada wymóg posiadania siedziby, którą należy podać w umowie spółki. Właściciele firmy nie muszą jednak wynajmować specjalnego lokalu do prowadzenia swej działalności, istnieje bowiem możliwość skorzystania z usługi wirtualnego biura. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą znacząco zaoszczędzić fundusze i przeznaczyć je na dalszy rozwój firmy. Nasz sprawdzony zespół BiznesHub świadczy usługę wirtualnego adresu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zobacz również:
Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Dlaczego warto korzystać z usług wirtualnego biura?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank