Ulga na start – wszystko, co powinieneś wiedzieć o uldze dla nowych przedsiębiorców

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Zaczynasz swoją pierwszą działalność gospodarczą? A może rozpoczynasz jej prowadzenie po upływie pięciu lat od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej? Sprawdź, na czym polega ulga na start i dlaczego warto z niej skorzystać!

Ulga na start – dla kogo?

Ulga na start to rozwiązanie, które ustawodawca przewidział dla określonej grupy podmiotów. Jakich? Możesz z niej skorzystać, jeżeli:

  • jesteś osobą fizyczną, a zatem prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
  • podejmujesz działalność po raz pierwszy lub ponownie, ale od zawieszenia lub zakończenia twojej poprzedniej działalności upłynęło 60 miesięcy,
  • nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowałeś na etat lub wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres obecnie wykonywanej przez ciebie działalności (dotyczy to bieżącego lub poprzedniego roku kalendarzowego).

Ustawodawca przewidział także możliwość skorzystania z ulgi na start przez rolników lub domowników.

Co daje ulga na start?

Ulga na start polega na zwolnieniu z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego. Pamiętaj, że co do zasady, decydując się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i rejestracji jej w CEIDG, a jednocześnie nie będąc ubezpieczonym z innego tytułu np. pracy na etacie, masz obowiązek odprowadzania do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jednak zdecydujesz się na skorzystanie z ulgi na start, wówczas odprowadzasz wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Musisz jednak pamiętać, że w okresie, w którym korzystasz z ulgi na start nie odkładasz środków na emeryturę lub rentę. Co ważne, nie otrzymasz także świadczenia w sytuacji, gdy zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi. 

Ile zatem będziesz płacić do ZUS? Zgodnie z obowiązującymi od 2022 roku zasadami, wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości dochodów i wybranej formy opodatkowania. Jeżeli zatem rozliczasz się na zasadach ogólnych, wówczas składka na ubezpieczenie wyniesie 9 proc. podstawy wymiaru składki. Jeśli rozliczasz się w formie podatku liniowego, składka wyniesie cię 4,9 proc. podstawy wymiaru składki. W razie, gdy jesteś tzw. ryczałtowcem, miesięczna składka wyniesie 9 proc. podstawy zryczałtowanej. W przypadku rozliczenia kartą podatkową, podstawą twojej składki będzie minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w danym roku.

Jak długo możesz korzystać z ulgi na start? 

Z ulgi na start mogą korzystać przedsiębiorcy przez ustawowo określony czas. Jak długo ulga zwalnia cię z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne? Okres ten wynosi sześć miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przy czym jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz go do wskazanych sześciu miesięcy. Jeżeli jednak działalność rozpoczynasz pierwszego dnia miesiąca, wówczas miesiąc ten wliczasz do sześciomiesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek.

Warto podkreślić, że jeżeli w okresie sześciu miesięcy zawiesisz działalność gospodarczą, wówczas zawieszenie to nie przerywa biegu sześciu miesięcy. Pamiętaj także, że z ulgi możesz przestać korzystać w dowolnym terminie przed upływem sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Istnieje także możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez okres sześciu miesięcy. Kiedy? Jeżeli:

  • jesteś emerytem lub rencistą i należne ci świadczenia nie przekraczają miesięcznie minimalnego wynagrodzenia, a przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • jesteś niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym lub znacznym i twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
  • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • jesteś pracownikiem i opłacasz składki od wymiaru nie wyższego niż minimalne wynagrodzenie, jednocześnie uzyskujesz miesięcznie przychody z działalności  gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i opłacasz podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów zewidencjonowanych. 

Zobacz również: Obowiązkowe e-Faktury od 1 stycznia 2024 roku

Jak zgłosić chęć skorzystania z ulgi na start?

Skorzystanie z ulgi na start nie jest obowiązkowe. Co należy zrobić, jeśli chcesz z niej skorzystać? W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jesteś zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Kod tytułu ubezpieczenia zaczyna się od cyfr „05 40”. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty i czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli ich nie masz, to dwie kolejne cyfry to „00”. 

Formularz zgłoszeniowy do ZUS możesz złożyć w trakcie rejestracji w CEIDG. Możesz to zrobić także przekazując osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika lub poczty dokument w formie papierowej do ZUS, przy czym nie możesz w takim wypadku rozliczać więcej niż pięć osób. Formularz możesz wypełnić też za pośrednictwem programu „Płatnik” lub w aplikacji „ePłatnik” na Platformie Usług Elektronicznych.

Pamiętaj, że jeżeli twoje dziecko lub małżonek nie posiadają żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, możesz zgłosić ich do tego ubezpieczenia i nie będziesz z tego tytułu odprowadzał dodatkowych składek. Wypełniasz wówczas druk ZUS ZCNA.

Warto podkreślić, że korzystanie z ulgi na start przynosi startującemu przedsiębiorcy wymierne korzyści. Z drugiej strony, musisz wiedzieć, że w trakcie korzystania z ulgi nie otrzymasz zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, ani zasiłku opiekuńczego. Zastanów się zatem przed podjęciem decyzji, czy w twojej sytuacji skorzystanie z ulgi na start jest optymalnym rozwiązaniem.

Zobacz również:
Coworking – czy warto?
Outsourcing usług biurowych – najlepsza decyzja dla przedsiębiorcy!