Zawieszenie działalności spółki

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Zawieszenie działalności spółki to decyzja o charakterze formalnym, do której podjęcia każdemu przedsiębiorcy przysługuje pełne prawo. Taki krok jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy firma nie generuje zysków, lub stoi w obliczu trudności finansowych. Zawieszenie działalności jest procesem formalnym, który wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych wymagań prawnych. W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z zawieszeniem działalności spółki oraz konsekwencje, jakie wynikają z takiej decyzji.

Zawieszenie działalności spółki – kiedy można tego dokonać? 

Zgodnie z przepisami prawa, zawieszenie działalności spółki wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków: 

  • Wyrejestrowanie wszystkich pracowników z ZUS – oznacza to, że przed zawieszeniem działalności spółki, nie może ona zatrudniać żadnych pracowników, z wyjątkiem kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub rodzicielskich.
  • Wstrzymanie wszystkich działań związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą – wyjątkiem są tutaj aktywności, które mają na celu zachowanie źródeł przychodu.

Warto dodać, że powody zawieszenia działalności spółki nie są istotne z punktu widzenia prawa. Sama decyzja o zawieszeniu może być podjęta w każdym momencie, bez potrzeby argumentowania jej przed sądem rejestrowym. Absolutnym wymogiem jej realizacji jest spełnienie wyżej wymienionych warunków. Ważne jest również, aby w miarę możliwości spółka poinformowała wcześniej swoich kontrahentów i partnerów biznesowych o planowanym zawieszeniu działalności. To może uchronić ją przed potencjalnymi negatywnymi skutkami finansowymi lub stratami wizerunkowymi.

Zobacz również: Umorzenie udziałów – wszystko co musisz wiedzieć

Na jaki czas spółka może zostać zawieszona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda spółka może zostać zawieszona przez maksymalny okres 24 miesięcy. Natomiast minimalny czas zawieszenia wynosi 30 dni. W konstruowanej przez zarząd firmy uchwale, powinien zostać określony czas trwania zawieszenia. Jeśli po jego zakończeniu spółka nadal nie jest gotowa do wznowienia działalności, należy ponownie przejść całą procedurę. Wymaga to złożenia wniosku do KRS o ujawnienie informacji o zawieszeniu spółki.

W praktyce spółka może być zawieszona przez wiele lat, jeśli co dwa lata będą podejmowane formalności związane z jej ponowną aktywacją. Należy jednak pamiętać, że podczas zawieszenia, spółka nie jest zwolniona z obowiązku ujawniania informacji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to niezwykle istotne, gdyż przez dwa lata zawieszenia, przepisy prawa spółek mogą ulec znaczącym zmianom. Z tego względu brak ujawnienia informacji w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych może skutkować karą finansową.

Dlatego, aby uniknąć konsekwencji wynikających z nieświadomego naruszania przepisów, zaleca się śledzenie zmian w prawie i regularne dostosowywanie zawieszonej spółki do aktualnych wymagań prawnych.

Zawieszenie działalności spółki – jak przebiega procedura?

Podejmując decyzję o zawieszeniu działalności spółki, należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wraz z dokumentami potwierdzającymi decyzję o wstrzymaniu firmy oraz okresie trwania tego stanu. Tego rodzaju dokumentem jest najczęściej uchwała zarządu. Do wniosku o zawieszenie należy dołączyć również oświadczenie o braku zatrudniania pracowników przez spółkę, które stanowi odrębny dokument.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy w umowie spółki określone zostały szczególne warunki formalne dla zawieszenia spółki, zarząd zobowiązany jest ich przestrzegać.

Firma nie ponosi żadnych opłat za złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki, chyba że procedura realizowana jest przez osobę pośredniczącą. Wówczas pośrednik składający wniosek musi dołączyć także pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od tegoż pełnomocnictwa. 

Wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Następnie w ciągu trzech dni należy dostarczyć do sądu oryginały dokumentów, które zostały załączone do wniosku. W przeciwnym razie sąd ma prawo odrzucić apelację.

Termin rozpatrzenia wniosku o zawieszenie działalności spółki wynosi średnio 30 dni. Zdarza się jednak, że czas oczekiwania może się różnić w zależności od pracy sądu rejestrowego, do którego kierowany jest wniosek.

Zawieszenie działalności spółki – jakie działania może podejmować firma w tym okresie? 

Zgodnie z przepisami prawa, zawieszenie działalności spółki wiąże się ze wstrzymaniem większości działań gospodarczych. Oznacza to, że spółka nie może w tym czasie świadczyć usług ani sprzedawać towarów.

Jednakże nie ma przeszkód prawnych, aby zawieszona spółka przyjmowała należności powstałe przed zawieszeniem działalności, zrealizowała przychody z działań podjętych przed zawieszeniem, a także sprzedawała swój majątek czy zapłaciła zaległe należności. Wstrzymanie działalności spółki nie wpływa na jej zobowiązania finansowe, a więc firma nadal jest zobligowana do regulowania zaciągniętych zadłużeń.

W przypadku zawieszenia działalności spółki niezwykle istotne jest, aby dezaktywowana firma funkcjonowała zgodnie z przepisami prawa oraz podjęła niezbędne kroki, w celu minimalizacji ewentualnych szkód finansowych.

Wznowienie działalności spółki

W przypadku zawieszenia działalności spółki, istnieją dwa sposoby na jej wznowienie:

  1. Automatyczne wznowienie działalności po upływie okresu zawieszenia – dzieje się to nawet wtedy, gdy w KRS wciąż widnieje informacja o zawieszeniu. Przepisy zezwalają bowiem na zawieszenie działalności spółki na maksymalny okres 24 miesięcy. Jeśli wstrzymanie to nie zostanie odnowione, na mocy prawa spółka automatycznie wznawia swoją działalność. Jednakże, w celu uniknięcia kar finansowych, zarząd spółki mimo to powinien złożyć wniosek o wznowienie działalności.
  2. Złożenie wniosku o wznowienie działalności – pozwala na określenie konkretnej daty ponownego funkcjonowania firmy w pełnym wymiarze. Warto pamiętać, że data wznowienia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. Ponadto, zarząd będzie musiał wydać stosowną uchwałę wyrażającą decyzję o zakończeniu zawieszenia spółki.

Posiadanie spółki wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. W takim przypadku zazwyczaj wymagana jest pomoc zewnętrznego biura księgowego. Z tego powodu warto rozważyć skorzystanie z oferowanej przez Bizneshub usługi księgowości online. Umożliwia to bezpieczne przechowywanie dokumentacji i przyspiesza realizację procedur, dzięki cyfrowemu obiegowi dokumentów. Jest to skuteczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność swojej firmy.
Zapoznaj się również z naszą ofertą wirtualnego biura – idealnego rozwiązania dla przedsiębiorców!