Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Wypowiedzenie umowy stanowi najczęstszą formę rozwiązania stosunku pracy. Warto jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju umowy, przyjmuje ono różne formy. Chcąc skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę, jedna ze stron zobowiązana jest doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia. O czym warto pamiętać, decydując się na wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie umowy o pracę – co to jest?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest to czynność prawna z woli jednej ze stron – pracownika lub pracodawcy. Skutkuje ono rozwiązaniem stosunku pracy, po upływie okresu wypowiedzenia i nie wymaga zgody obu stron. Każdy rodzaj umowy może zostać rozwiązany za sprawą wypowiedzenia. Jednak aby miało ono charakter wiążący, musi zostać złożone w formie pisemnej. 

Dostępnych jest kilka form wypowiedzenia umowy o pracę, zależnych od tego, która ze stron je wysuwa oraz jakie towarzyszą temu okoliczności: 

 • wypowiedzenie umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym, 
 • wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron – bez okresu wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • wypowiedzenie umowy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zobacz również: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – wszystko, co musisz wiedzieć.

Wypowiedzenie przez pracownika

Na podstawie obowiązujących przepisów regulujących stosunki pracy, każdy pracownik może dobrowolnie złożyć wypowiedzenie umowy, które skutkuje zakończeniem współpracy. Przedłożenie dokumentu właściwej osobie, w dużej mierze uwarunkowane jest strukturami danej firmy. Jednak samo wypowiedzenie powinno być adresowane bezpośrednio do pracodawcy. Warto pamiętać, że pismo nie musi zostać dostarczone osobiście. W tym celu można posłużyć się pocztą elektroniczną –  pod warunkiem, że dokument zostanie opatrzony zweryfikowanym elektronicznym podpisem. W innych przypadkach można także przesłać wypowiedzenie pocztą tradycyjną.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika powinno zostać złożone w sposób, jaki wymaga tego umowa oraz ogólne regulacje prawne. Za każdym razem powinno obowiązywać dochowanie terminu wypowiedzenia. Przed jego upływem pracownik powinien także rozliczyć się z pracodawcą z powierzonych mu dóbr materialnych, np. służbowego telefonu, komputera czy samochodu.

Rozwiązanie umowy o pracę – ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia może mieć różną długość. Czynnikiem decyzyjnym jest rodzaj zawiązanej umowy, okres, na jaki umowa została zawarta, a także od okresu zatrudnienia pracownika w danej firmie. 

W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny, czas wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień –  jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

 W przypadku umowy o pracę zawartej zarówno na czas nieokreślony, jak i określony – okres wypowiedzenia wynosi: 

 • 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony 6 miesięcy lub dłużej,
 • 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy, pracodawca może zwolnić osobę zatrudnioną z obowiązku świadczenia usług do upływu okresu wypowiedzenia. W trakcie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to ścieżka, która pozwala zakończyć współpracę na warunkach określonych przez dwie strony — pracownika i pracodawcę. W tym przypadku wymagana jest:

 1. zgoda obu stron na rozwiązanie umowy,
 2. wspólne podpisanie dokumentu, który potwierdza termin i zasady rozwiązania współpracy.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że muszą one zostać zaakceptowane. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron może odbyć się na kilka sposobów:

 • obie strony podpisują wspólny dokument, czyli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę;
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje;
 • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, pracownik nie musi podawać powodu zakończenia współpracy. Ponadto nie obowiązuje go również okres wypowiedzenia. Zatem umowa może zostać rozwiązana w dowolnym terminie wskazanym przez jedną ze stron – nawet ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika – co powinien zawierać dokument?

Wypowiedzenie umowy przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia, powinno zawierać kilka podstawowych elementów. Należą do nich: 

 • miejsce i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Natomiast wypowiedzenie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, powinno zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na podstawie art. 55 Kodeksu pracy z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, osoba zatrudniona ma prawo do zakończenia współpracy poprzez rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jest to wówczas oświadczenie złożone przez jedną ze stron, powodujące natychmiastowe ustanie stosunku pracy. 

Pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

 1. Jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. 
 1. Jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.  Pojęcie to nie zostało zdefiniowane przez przepisy prawa, jednak interpretuje się je jako bezprawne działania lub zaniechania pracodawcy, które wynikają z niedopełnienia podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy i godzą w uzasadnione interesy pracownika. Może to być m.in.: poniżanie bądź ośmieszanie pracownika ze względu na pochodzenie etniczne lub orientację seksualną, całkowite zaprzestanie wypłaty wynagrodzenia, czy szykanowanie pracownika ze względu na przekonania polityczne lub religijne.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia wyłącznie w formie pisemnej. Ponadto zobowiązany jest również, aby podać przyczynę uzasadniającą zakończenie współpracy. Co ważne, osoba zatrudniona ma miesiąc na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, od dnia, w którym dowiedziała się, że pracodawca ciężko naruszył swoje obowiązki względem niej.

Chcesz powierzyć obsługę administracyjną swojej firmy w najlepsze ręce? Zapoznaj się z usługą Wirtualne Biuro Warszawa Złota 75A