Sprawozdanie z działalności jednostki – czego dotyczy i kto powinien je składać

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Sprawozdanie z działalności jest niewielkim objętościowo, ale bardzo ważnym dokumentem, do którego składania są zobowiązane osoby prowadzące działalność w formie spółki. Mylnie bywa określane jako składnik sprawozdania finansowego, jednak nie ulega wątpliwości, że stanowi jego ważne uzupełnienie. Czym jest zatem sprawozdanie z działalności jednostki i co warto o nim wiedzieć?

Sprawozdanie z działalności jednostki (SDJ) sporządzane jest w końcowej fazie procesu zamykania roku. Stanowi podsumowanie działalności spółki w danym roku obrotowym i uzupełnia informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Pomimo tego, że w praktyce często podpisanie dokumentu podpisem elektronicznym zajmuje więcej czasu niż jego sporządzenie, niektórym osobom sprawia ono wiele problemów.

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności?

Zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy o rachunkowości, do sporządzania SDJ zobowiązane są:

 • spółki kapitałowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej;
 • spółdzielnie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • spółki komandytowe i jawne, jeżeli wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki zagraniczne o podobnej formie prawnej;
 • grupy kapitałowe, jednak w ich przypadku sprawozdanie może zostać sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności?

Sprawozdanie ma prezentować najważniejsze informacje związane ze stanem majątkowym i sytuacją finansową jednostki. Powinno także zawierać ocenę efektów działań danego podmiotu wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń i ryzyk. Ustawa nie podaje wzoru sprawozdania. Wskazuje tylko informacje, które powinny być w nim zawarte. W SDJ należy poinformować w szczególności o:

 • zdarzeniach, które istotnie wpłynęły na działalność jednostki w danym roku obrotowych, a także po jego zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 • przewidywanym rozwoju jednostki
 • ważniejszych osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
 • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
 • nabyciu udziałów własnych,
 • posiadanych oddziałach bądź zakładach,
 • instrumentach finansowych.

Powyższy zakres jest zakresem minimalnym, o czym świadczy użyty w ustawie zwrot “w szczególności”. Jednostka sama decyduje o tym, jakie informacje są w jej mniemaniu istotne dla dokonania oceny kondycji przedsiębiorstwa.

Informacje niefinansowe “dużych” jednostek

Od 2017 roku, na skutek zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości, niektóre jednostki zobligowane do składania sprawozdań, mają obowiązek umieszczenia w nim również informacji niefinansowych w formie wyodrębnionej części sprawozdania. Należy przez to rozumieć takie informacje jak:

 • opis modelu biznesowego jednostki,
 • kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki,
 • opis obowiązujących w jednostce procedur należytej staranności,
 • opis istotnych ryzyk, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na działanie jednostki wraz ze wskazaniem zarządzania tymi ryzykami,
 • opis polityk stosowanych przez jednostkę w stosunku do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych praktyk.

Do składania powyższych informacji są zobowiązane podmioty zatrudniające co najmniej 500 osób, u których suma aktywów bilansu wyniosła 85 mln zł lub suma przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów wyniosła 170 mln zł.

Ułatwienia dla “małych” jednostek

Ustawa przewiduje uproszczenia dla tzw. jednostek mikro i małych przedsiębiorców. Jednostki mają możliwość, pod pewnymi warunkami zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności. Są zwolnione z tego obowiązku, jeżeli w informacji dodatkowej lub w informacji uzupełniającej do bilansu ujawnią informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych.

JAK POPRAWNIE ZŁOŻYĆ I PODPISAĆ SPRAWOZDANIE?

W przypadku podmiotów, wpisanych do KRS, sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym. Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności spoczywa na kierowniku jednostki w pełnym składzie, czyli na przykład na zarządzie spółki lub innym organie nadzorującym.

To ważne: Termin złożenia sprawozdania wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

W praktyce obowiązek sporządzenia SDJ przejmują księgowi, przez co zaangażowanie organów jednostki ogranicza się tylko do podpisu. Nie zmienia to faktu, że warto zadbać o rzetelność i kompletność zawartych w nim informacji. Całość powinna być spójna z księgami spółki oraz z jej polityką ujętą w dokumencie „polityka rachunkowości”.

Jeżeli rejestrujesz swoją firmę i poszukujesz siedziby swojej działalności, zapoznaj się z ofertą naszego wirtualnego biura! Już od 59 zł miesięcznie możesz mieć dostęp do kompleksowych usług outsourcingowych wraz z salką spotkań w samym centrum Warszawy.

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank