Podatek PCC-3  — co to jest i jak go wypełnić

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dokonują na co dzień zawarcia różnych umów oraz czynności cywilnoprawnych. Warto jednak pamiętać, że działania podejmowane z tego tytułu wiążą się z obowiązkiem rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Czego dotyczy podatek PCC-3 i jak należy wypełnić deklarację?

Deklaracja PCC-3 — do czego służy i kiedy należy ją złożyć?

Deklaracja PCC-3 jest konieczna do wypełnienia po dokonaniu czynności cywilnoprawnych, podlegających temu podatkowi. Pełny wykaz został zawarty w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to m.in.: 

 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • umowy spółki;
 • umowy dożywocia;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie hipoteki;
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • umowy darowizny. 

Wypełnienie formularza PCC-3  jest obowiązkiem nabywcy i związany jest z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklarację PCC-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od podpisania którejś z wyżej wymienionych umów.

Podatek PCC-3 — od jakiej kwoty obowiązuje?

Podatek PCC-3 nie jest obowiązkowy w każdym przypadku. Odprowadzenie dodatkowych kosztów nie jest wymagane wówczas, gdy np. wartość przedmiotu zakupu nie przekracza 1000 zł. Ponadto w przypadku otrzymania przedmiotu od członka najbliższej rodziny, o wartości nie przekraczającej 9637 zł, wówczas nie trzeba odprowadzać podatku PCC-3. W takiej sytuacji należy jedynie złożyć do urzędu skarbowego druk SD-Z2.

Zobacz również: UPL-1 i ZUS-PEL – co to jest?

Deklaracja PCC-3 online — jak wypełnić formularz?

Deklarację PCC-3 można wypełnić zarówno w formie papierowej, jak i za pomocą formularza internetowego. W przypadku chęci złożenia PCC-3 online, należy wejść na portal podatkowy www.podatki.gov a następnie wybrać właściwy druk.

Cały formularz podzielony jest na 9 kategorii, które oznaczone są literami od A do I. Rozpoczynając wypełnianie dokimentu, należy pamiętać o wpisaniu numeru NIP lub PESEL w polu nr 1.  Następnie w polu nr 4 podatnik wpisuje datę dokonania czynności — jest to data widniejąca na dokumencie umowy, jako dzień jej zawarcia, a nie dzień wypełnienia deklaracji.

Część A miejsce i cel składania deklaracji

Podatnik wpisuje dane urzędu skarbowego, do którego składana jest deklaracja.

Część B dane podatnika

 • B1 — podatnik wprowadza swoje dane identyfikacyjne, w zależności od rodzaju podmiotu składającego deklarację. Osoba fizyczna wpisuje swoje imię, nazwisko i datę urodzenia, a także podaje imię matki i ojca. W przypadku osoby prawnej należy wpisać pełną i skróconą nazwę firmy. 
 • B2 — osoba fizyczna wprowadza aktualny adres swojego zamieszkania, natomiast osoba prawna adres siedziby firmy.

Część C przedmiot opodatkowania i treść́ czynności cywilnoprawnej

Do wyboru jest kilka przedmiotów opodatkowania — w zależności od rodzaju spisanej umowy czy orzeczenia sądowego. Ponadto w tej części należy zaznaczyć miejsce położenia lub działania prawa majątkowego, a także miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (w Polsce lub za granicą).

Część D obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem umowy spółki

Należy wpisać podstawę opodatkowania, stawkę oraz wartość obliczonego podatku. Podatnik musi wpisać dane w odpowiedniej rubryce, w zależności od rodzaju spisanej umowy. 

Część E obliczenie należnego podatku od umowy spółki / zmiany umowy spółki

Ta część przeznaczona jest dla spółek osobowych lub kapitałowych. Wówczas należy określić podstawę prawną do opodatkowania, a także wyznaczyć wartość podatku.

Część F podatek do zapłaty

Należy wpisać kwotę do zapłaty przez podatnika, czyli wynik przeliczenia podatku, podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego. Obliczoną kwotę należy przenieść do pola nr 54.

Część G informacje dodatkowe

W tej części konieczne jest podanie adresu spółki lub związanego z dokonaniem czynności cywilnoprawnej w przypadku, gdy kupujący nie posiada stałego miejsca zamieszkania.

Część H informacja o załącznikach

Podatnik zobowiązany jest wskazać liczbę załączników dołączanych do deklaracji PCC-3. Są one wypełniane wtedy, gdy w zawarcie umowy są zaangażowane więcej niż dwie strony.

Część I podpis

Podatnik zobowiązany jest do złożenia podpisu na deklaracji PCC-3, podając swoje imię, nazwisko oraz datę jej wypełnienia.