NIP-D – czym jest i jak go wypełnić?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Formularz NIP-D jest załącznikiem do formularza NIP-2. Zawiera on informację o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową.

Kto powinien złożyć NIP-D?

Zgodnie z art. 5 i 9 ustawy załącznik do formularza NIP-2 składa spółka cywilna, osobowe spółki handlowe (w tym jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna), podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej, zwanej dalej „grupą”, wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę w celu zgłoszenia spółek tworzących grupę.

Jak wypełnić formularz NIP-D?

Pola jasne wypełnia składający, pola ciemne wypełnia Urząd Skarbowy. Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, za pomocą drukowanych liter, czarnym bądź niebieskim długopisem.

Pole 1 należy wypełnić numerem NIP w przypadku aktualizacji danych, a w odniesieniu do wspólnika i spółki tworzącej grupę również wtedy, gdy formularz składany jest jako załącznik do zgłoszenia identyfikacyjnego.

Część A to pole w którym należy podać pełną nazwę spółki lub grupy oraz jej REGON.

Część B przeznaczona jest na dane wspólników lub spółek tworzących grupę. Uzupełniając tą część należy mieć na uwadze, iż pola oznaczone “*” dotyczą podmiotu niebędącego osobą fizyczną, natomiast symbol “**” dotyczy wspólnika będącego osobą fizyczną

W przypadku niewystarczającego miejsca na dane kolejnych podmiotów należy wypełnić kolejny formularz NIP-D.

Część C jest miejscem na podpisy każdej osoby wskazanej w części E zgłoszenia NIP-2.

Część D to pole na uwagi urzędu skarbowego.

Jeśli posiadasz wątpliwości w jaki sposób wypełnić formularz NIP-D, zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym online. Nasi eksperci pomogą Ci uzupełnić go w poprawny sposób.

Zobacz również:
Kod PKD – co warto o nim wiedzieć?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank