Dotacje na działalność gospodarczą

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-20

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem, a jednak coraz więcej osób, które nie mogą znaleźć satysfakcjonującego zatrudnienia, decyduje się na ten odważny krok. Jednym z podstawowych problemów, jakie pojawiają się na początku rozwoju firmy, jest niewystarczająca ilość środków finansowych. W praktyce zwykle okazuje się, że zgromadzone oszczędności lub pożyczka od rodziny nie pokryją w całości niezbędnych wydatków. W takiej sytuacji osobom, które mają pomysł na własny biznes i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z pomocą przychodzą dotacje.

Każdy, kto zamierza założyć własną firmę, może zabiegać o dofinansowanie z Urzędu Pracy (UP). Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, określane jako dotacje, to instrument rynku pracy, którego zadaniem jest walka z bezrobociem. Największą zaletą dotacji z UP jest fakt, iż są one bezzwrotne, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji są wypłacane z góry w krótkim terminie. Dzięki temu przedsiębiorca unika ponoszenia wydatków z własnych środków. Kto może otrzymać dotację i jakie warunki należy spełnić?

Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

Na samym początku warto zaznaczyć, że o przyznanie środków z Funduszu Pracy mogą starać się tylko osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą. Środki, które można w ten sposób pozyskać, są jednorazowe i bezzwrotne. Oznacza to, że przyznawane są tylko raz i nawet jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zamknąć firmę, nie będzie miał obowiązku ich zwrotu. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorca zobligowany jest do prowadzenia działalności przez 12 miesięcy. Ten rodzaj pomocy jest adresowany w szczególności do:

 1. osób bezrobotnych, zarejestrowanych w UP,
 2. opiekunów osób niepełnosprawnych, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, którzy tej  pracy poszukują,
 3. absolwentów centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej, którzy nie zgłosili do CEiDG zawieszenia wykonywania działalności.

 Aby otrzymać dotację, należy jednak spełnić szereg podstawowych warunków:

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem nie można odmówić, bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych oraz wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • nie można przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, czy indywidualnego planu działania;
 • podjąć szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych lub staż po otrzymaniu skierowania z UP;
 • nie można otrzymać wcześniej środków z Funduszu Pracy lub z innych, bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej i posiadać wpisu do CEiDG. W przypadku posiadania wpisu należy oświadczyć, że zakończenie działalności miało miejsce przed upływem 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie można być skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie można złożyć wniosku do innego urzędu.

To ważne: Wskazane warunki otrzymania dotacji są warunkami ogólnymi i między wymogami w poszczególnych Urzędach Pracy mogą pojawiać się znaczne różnice, dlatego warto zapoznać się z warunkami UP, do którego planowane jest złożenie wniosku.

Jakiej wysokości dotacje można otrzymać?

Wymagań, jakie należy spełnić, nie jest mało, co może dla niektórych osób być zniechęcające. Warto jednak starać się o uzyskanie środków na podjęcie własnej działalności, ponieważ maksymalna kwota, jaką można otrzymać z Funduszu Pracy, jest równa 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2022 roku będzie wynosić 33 900 płn brutto.

Wkład własny i biznesplan

Co do zasady procedura przyznawania środków z Funduszu Pracy nie przewiduje obowiązku posiadania wkładu własnego, ani rozpisanego biznesplanu. Zarówno jednak własne środki, jak i dołączenie do wniosku przygotowanego biznesplanu mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Wkładem własnym nie muszą być tylko środki pieniężne. Może to być każdy przedmiot, który realnie będzie przydatny przy prowadzeniu własnej firmy, np. komputer, drukarka, czy samochód. Biznesplan, pomimo faktu, że nie jest obligatoryjnym elementem wniosku, również warto opracować. Będzie on niezwykle pomocny przy organizacji przedsiębiorstwa oraz przy planowaniu i monitorowaniu wydatków.

Na co można przeznaczyć środki z Urzędu Pracy?

Środki z Funduszu Pracy mogą zostać przyznane tylko na konkretnie określony cel, co oznacza, że jeszcze przed przystąpieniem do procedury warto zastanowić się, na co przeznaczymy pieniądze. Dotacje z UP przyznawane są w szczególności na:

 • środki trwałe, czyli maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności;
 • koszty związane z oprogramowaniem;
 • reklamę;
 • zakup materiałów, surowców i towarów z wyłączeniem artykułów tytoniowych, nikotynowych i alkoholowych;
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu, w tym koszty podłączeń mediów, połączenia sieciowego;
 • remont lokalu.

To ważne: Urzędy Pracy mogą wprowadzać limity dla poszczególnych wydatków, co może oznaczać, że nie będzie możliwości złożenia wniosku o 100% dotacji, która zostanie przeznaczona na remont lokalu. Zazwyczaj na ten cel można przeznaczyć maksymalnie równowartość 30% wnioskowanej kwoty.

Fundusz Pracy a inne dotacje

Dotacja z Funduszu Pracy nie zamyka przedsiębiorcy drogi do zabiegania o inne formy pomocy, np. środki unijne. W latach 2014-2020 to właśnie przedsiębiorcy obok samorządów byli najliczniejszą grupą beneficjentów funduszy unijnych. Należy jednak pamiętać o tym, że ta forma pomocy finansowej bardzo często kierowana jest do firm w konkretnych województwach. W związku z tym bardzo ważna jest lokalizacja firmy. Warto o tym pamiętać, jeżeli zakładamy firmę i planujemy składanie wniosku o dotacje.

Zobacz również:
Jak założyć spółkę z o.o.?

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank