Jak wypełnić formularz NIP-2?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Formularz NIP-2 to zgłoszenie o charakterze identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Deklaracja składana jest do właściwego urzędu skarbowego przez wybrane osoby prawne, instytucje oraz organizacje. NIP-2 składany jest w celu ubiegania się o nadanie unikatowego Numeru Identyfikacji Podatkowej, lub o zmianę danych objętych tymże zgłoszeniem. Formularz NIP-2 składają osoby lub podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz wpisują się we wskazane kryteria. Dla kogo przeznaczony jest NIP-2 i jak poprawnie wypełnić deklarację? Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu.

Kto zobowiązany jest do złożenia deklaracji NIP-2?

Zgłoszenie NIP-2 przeznaczone jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz należących do jednej z poniższych grup: 

 • podatnicy,
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

Obowiązek złożenia druku NIP-2 nie dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie jest on również składany przez podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 19 lipca 2021 r. wskazuje kategorie podmiotów, zobowiązanych do złożenia deklaracji NIP-2. Należą do nich: 

 • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym,
 • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach,
 • stowarzyszenia, które nie są wpisane do KRS,
 • organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS,
 • partie polityczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • uczelnie,
 • fundusze,
 • niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki systemu oświaty, zespoły szkół i placówek oświaty, oraz inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Zobacz również: Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Jak wypełnić formularz NIP-2 – instrukcja krok po kroku

Deklaracja NIP-2  podzielona jest na siedem kategorii, oznaczonych literami od A do G. Rozpoczynając wypełnianie formularza, w lewym, górnym rogu, należy wpisać numer NIP.

CZĘŚĆ A FORMULARZA NIP-2 –  CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Deklaracja może być składana w formie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego:

 • pole nr 1 –  zgłoszenie identyfikacyjne należy zaznaczyć, wnioskując o nadanie nr NIP;
 • pole nr 2 –  zgłoszenie aktualizacyjne należy zaznaczyć, składając informację o zmianach danych objętych ww. zgłoszeniem, np. zmianie numeru rachunku bankowego;
 • pole nr 5 – należy podać nazwę instytucji, do której adresowane jest zgłoszenie, np. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Łodzi.

CZĘŚĆ B FORMULARZA NIP-2 – DANE SKŁADAJĄCEGO

Zgłaszając zmianę danych (nazwa, REGON, dane o rejestracji), należy zaznaczyć właściwy kwadrat – pola. 7, 10, 18. Natomiast, gdy wniosek NIP-2 jest składany jako zgłoszenie identyfikacyjne, należy pominąć zaznaczenie wskazanych pól. Część B podzielona jest na 8 podkategorii, według których sklasyfikowane zostały informacje wymagane od składającego. 

CZĘŚĆ C FORMULARZA NIP-2 – INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKÓW

W tej części należy wskazać wszystkie numery rachunków bankowych, których posiadaczem jest składający formularz. Należą do nich: 

 • rachunki związane z prowadzoną działalnością, 
 • rachunek do zwrotu podatku lub nadpłaty, 
 • pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością, 
 • rachunek właściwy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

CZĘŚĆ D FORMULARZA NIP-2 – FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, POWIĄZANIA, DODATKOWE INFORMACJE

W części D składający wskazuje formę organizacyjną i formę prawną firmy, a także formę prawną szczegółową. W punkcie nr 79 należy wybrać tylko jedną pozycję.

 • część D.1. DANE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ – wypełniają podatnicy, którzy w pozycji 77 wybrali punkt nr 1;
 • część D.2. DANE WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ – wskazują jednostki, które w pozycji 77 zaznaczyły punkt nr 1; 
 • część D.3. DANE WSPÓLNIKA/SPÓŁKI TWORZĄCEJ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ – wypełniają podatnicy, którzy w pozycji 77 wskazali punkt nr 4;
 • część D.4. DODATKOWE INFORMACJE – podatnik wpisuje przeważający kod PKD działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz wskazuje status szczegółowy. We właściwych kwadratach należy wpisać znak +, a w przypadku utraty statusu znak -.

CZĘŚĆ E FORMULARZA NIP-2 – INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Załączniki należy złożyć tylko w sytuacji, gdy na wniosku NIP-2 zabrakło miejsca na wskazanie wszystkich danych. Nie są one obowiązkowe, jeżeli wszystkie wymagane informacje zostały zawarte w formularzu NIP-2.

CZĘŚĆ F FORMULARZA NIP-2 – DANE I PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SKŁADAJĄCEGO

W tej części podpisy składają wspólnicy spółki lub osoby reprezentujące składającego.

CZĘŚĆ G FORMULARZA NIP-2 – ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

Część G przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników urzędu skarbowego.

Gdzie złożyć formularz NIP-2?

Formularz NIP-2 należy złożyć do oddziału urzędu skarbowego, któremu podlega podatnik. Wraz ze składanym wnioskiem, podatnik obowiązany jest, aby załączyć dokumenty wymagane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Należą do nich:

 • zaświadczenie o nadanym numerze REGON,
 • umowa spółki na piśmie,
 • dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w której znajduje się siedziba,
 • pełnomocnictwo, w przypadku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego przez pełnomocnika do zgłoszenia się jego oryginał.

Potrzebujesz pomocy z wypełnieniem niezbędnych dokumentów i szukasz godnego zaufania biura księgowego, które kompleksowo zajmie się rachunkowością Twojej firmy? Zapoznaj się z ofertą naszego biura księgowego online!