Ulga podatkowa B+R – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Ulga podatkowa B+R, czyli ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Przynależna jest ona podatnikom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT i rozliczającym się na określonych w przepisach zasadach.

Co to jest ulga badawczo-rozwojowa?

Ulga badawczo-rozwojowa, w stosunku do której można posługiwać się skrótem ulga B+R, ulga R&D lub ulga br, to rodzaj ulgi podatkowej, która polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Są to tzw. koszty kwalifikowane, do których zalicza się określone przez ustawodawcę koszty.

Ulga B+R stanowi w istocie pomniejszenie opodatkowania z tego samego tytułu, z którego podatnik odliczył już wcześniej koszty uzyskania przychodu.

Ulga badawczo-rozwojowa – dla kogo?

Z ulgi badawczo-rozwojowej mogą skorzystać tylko określone podmioty. Z ulgi skorzystasz wtedy, gdy prowadzisz działalność badawczo-rozwojową i rozliczasz się:

 • na zasadach skali podatkowej,
 • podatkiem liniowym.

Co istotne, pojęcie działalności badawczo-rozwojowej zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w ustawie o PIT. Na potrzeby rozliczeń z fiskusem przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe. Musi być ona podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i ich wykorzystania do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowe obejmują zaś badania podstawowe oraz badania aplikacyjne, które to pojęcia ustawodawca także uregulował w sposób szczegółowy w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Warto dodać, że ulga badawczo-rozwojowa przysługuje podatnikom, prowadzącym działalność i odprowadzającym podatek PIT, ale i CIT, czyli od osób prawnych. Przysługuje ona wówczas wtedy, gdy jesteś podatnikiem prowadzącym działalność badawczo-rozwojową i jednocześnie uzyskujesz przychody inne niż z zysków kapitałowych.

Koszty kwalifikowane – katalog

Katalog kosztów kwalifikowanych, które jako podatnik możesz odliczyć od podstawy opodatkowania korzystając z ulgi B+R obejmuje:

 • wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i zlecenie w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową, w tym związane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne;
 • wydatki na sprzęt specjalistyczny, materiały i surowce związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową;
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, które są świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez określone podmioty, a także na nabycie od nich wyników prowadzonych badań naukowych na potrzeby działalności,
 • wydatki na odpłatne korzystanie i nabycie usług z aparatury naukowo-badawczej, która jest wykorzystywana wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli nie wynika ono z umowy z podmiotem powiązanym z podatnikiem,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa rejestracji wzoru przemysłowego,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – wyjątek stanowią samochody osobowe, budowle, budynki i lokale z odrębną własnością.

Jeżeli prowadzona przez podatnika działalność posiada zaś status centrum badawczo-rozwojowego, kosztami kwalifikowanymi są także:

 • odpisy amortyzacyjne budowli, budynków i lokali, które stanowią odrębną własność i są jednocześnie wykorzystywane w prowadzonej działalności,
 • koszty ekspertyz, opinii i usług doradczych, które ponoszone są przez na rzecz innych podmiotów.

Zasady obliczania ulgi B+R

Ulgę B+R odlicza się w rocznym zeznaniu, załączając do właściwego formularza druk PIT/BR. Odlicza się ją do wysokości dochodu, który uzyskałeś z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 • 150 proc. kosztów kwalifikowanych – jeżeli posiadasz status centrum badawczo-rozwojowego i jesteś jednocześnie mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • 100 proc. kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa rejestracji wzoru przemysłowego i 150 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych – jeżeli posiadasz status centrum badawczo-rozwojowego, ale nie jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą,
 • 100 proc. kosztów kwalifikowanych w każdym pozostałym przypadku.

Pamiętaj, że jeżeli w danym roku podatkowym poniosłeś stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej lub uzyskany dochód jest niższy niż kwota odliczenia, możesz wówczas odliczyć ulgę w zeznaniach podatkowych za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia ulgi.

Prowadzisz firmę i zastanawiasz się nad wyborem zaufanego biura księgowego? Chcesz pozbyć się zbędnej ilości dokumentów i zdecydować się na obieg dokumentacji online? Zapoznaj się z ofertą naszego biura księgowego online i przekonaj się, dlaczego jest to najlepszy wybór dla Twojej działalności!