Sprawozdanie finansowe 2022 – czym jest, kogo obowiązuje, jak złożyć?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Sprawozdanie finansowe to jeden z obowiązków ciążących na podmiotach prowadzących tzw. pełną księgowość. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz obowiązek złożenia sprawozdania finansowego na zakończenie roku obrotowego, jesteś we właściwym miejscu. W tym artykule dowiesz się, czym jest takie sprawozdanie, kto jest zobligowany do jego składania oraz gdzie i w jakim terminie złożyć ten dokument. 

Czym jest sprawozdanie finansowe i kto musi je składać?

Obowiązek tworzenia sprawozdania finansowego mają przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) stosujący pełną księgowość. Narzuca go Ustawa o rachunkowości.

Przede wszystkim zmuszone są do tego spółki. Muszą to bowiem robić firmy, które z obowiązku lub własnego wyboru prowadzą księgi rachunkowe (pełna księgowość) jako metodę ewidencjonowania przychodów i kosztów w firmie. Jednak forma prowadzenia działalności nie ma znaczenia. Jeżeli więc jesteś właścicielem JDG wpisanej do rejestru CEIDG i prowadzisz księgi rachunkowe, ten obowiązek dotyczy również Ciebie.

Wyjątek stanowią spółki jawne i partnerskie o przychodach poniżej 2 mln euro. W ich przypadku wystarczy złożenie w KRS oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Firma ma na to 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Należy je złożyć drogą elektroniczną w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym pospisuje je przynajmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania firmy na zewnątrz (np. członek zarządu).

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić rzetelnie, aby było ono czytelne dla adresata odczytującego znajdujące się w nim informacje. Dokument jest tworzony w języku polskim i w polskiej walucie. Ująć w nim trzeba:

 • bilans – wysokość aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy;
 • rachunek zysków i strat – oddzielnie wskazane przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe
 • obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
 • informacje dodatkowe – opis metodologii wyceny i zmian w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dodatkowo do sprawozdania finansowego należy dołączyć inne dokumenty, tj.:

 • uchwała zatwierdzająca,
 • uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności (tylko jeżeli jest ono wymagane – np. spółki kapitałowe i komandytowo-akcyjne),
 • sprawozdanie lub opinia biegłego rewidenta (tylko jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Kiedy przygotować sprawozdanie finansowe – terminy

Spółka zarejestrowana w KRS ma 3 miesiące na przygotowanie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeżeli rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca. Dokument podpisują:

 • kierownik instytucji (np. członkowie zarządu – spółka kapitałowa; wspólnicy – jawna, cywilna, partnerska; komplementariusze – komandytowa, komandytowo-akcyjna);
 • osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy).

W przypadku organów wieloosobowych podpisać je musi przynajmniej jedna osoba wchodząca w jego skład. Pozostałe muszą złożyć wyłącznie odpowiednie oświadczenia dołączane do dokumentu.

Obecnie sprawozdanie można sporządzić wyłącznie w formie elektronicznej i ustrukturyzowanej określonej przez Ministerstwo Finansów. Z kolei emitenci papierów wartościowych i banki sporządzają je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Dokument musi zostać podpisany profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub osobowym. Dotyczy to również oświadczeń (mogą być papierowe, ale wymagane są elektroniczne kopie).

Później muszą je zatwierdzić odpowiednie organy, np.:

 • spółka (walne zgromadzenie wspólników, wspólnicy),
 • JDG (właściciel).

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca).

UWAGA! Zmiana terminów dla sprawozdań finansowych w 2022 roku (terminy wydłużone o 3 miesiące), tj.:

 • do 30 czerwca 2022 roku – przygotowanie sprawozdania finansowego,
 • do 30 września 2022 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie finansowe?

W zależności od podmiotu, który przygotowuje taki dokument, należy go złożyć do:

 • Jednostki wpisane do KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia do KRS (poprzez system teleinformatyczny Ministra Sprawiedliwości);
 • Podatnicy PIT (od osób fizycznych) prowadzący księgi rachunkowe – w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (poprzez aplikację e-Sprawozdania Finansowe lub specjalny interfejs programistyczny);
 • Podatnicy podatku CIT (od osób prawnych), którzy nie są wpisani do rejestru KRS – w ciągu 10 dni od zatwierdzenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (poprzez aplikację e-Sprawozdania Finansowe lub specjalny interfejs programistyczny).
 • Spółki cywilne – bez obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe wysłać może:

 • do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – podatnik lub upoważniony do tego podmiot;
 • do Krajowego Rejestru Sądowego – kierownik jednostki (np. członek zarządu), zawodowy pełnomocnik (np. adwokat, radca prawny), prokurent, syndyk, zarządca, likwidator (przy ustanowieniu takiego podmiotu).

Podobnie jak podpis, zgłoszenie e-sprawozdania finansowego należy podpisać Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub osobistym.

Brak złożenia sprawozdania finansowego – sankcje i kary

Niezłożenie sprawozdania finansowego jest zagrożone kilkoma rodzajami sankcji, tj.:

 • grzywna w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych nałożona na kierownika jednostki (np. członek zarządu);
 • od miesiąca do 2 lat ograniczenia wolności dla kierownika jednostki;
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS;
 • ustanowienie kuratora.

Jeżeli spółka do tego zobowiązana nie złoży sprawozdania, jest wzywana przez KRS do nadrobienia zaległości. W trybie przymuszającym spółka ma 7 dni na złożenie zeznania pod groźbą kary lub wykreślenia z KRS. Z automatu spółka jest rozwiązywana przy braku sprawozdań za 2 kolejne lata obrotowe (rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego). Możliwe jest także ustanowienie kuratora.

Podsumowując, sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym sytuację i wynik finansowy firmy w minionym roku. Jest to zestawienie liczbowe, które powinien przygotować główny księgowy.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w obszarze księgowości, służymy pomocą. Jako Biznes Hub prowadzimy biuro rachunkowe online, w tym pełną księgowość wymagającą opisania każdego wydatku, do czego zmuszone są m.in. spółki akcyjne, spółki z o.o. czy spółki osobowe prawa handlowego. Oczywiście nasi doświadczeni księgowi zajmą się również przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych do KRS.

Zobacz również: 
Dekretowanie faktur – wszystko co, trzeba o tym wiedzieć

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank