Podatek liniowy – czy warto się na niego zdecydować?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod koniec każdego roku mogą wybrać inną niż dotychczasowa formę opodatkowania. Jedną z dostępnych form jest podatek liniowy, na który mogą zdecydować się osoby prowadzące jednoosobową działalność oraz podatnicy będący wspólnikami spółek nieposiadających osobowości prawnej. W poniższym artykule przedstawimy czym charakteryzuje się podatek liniowy i dla kogo ta forma opodatkowania będzie najbardziej opłacalna.

Podatek liniowy – stała stawka

Podatek liniowy nie jest podatkiem progresywnym. Opłacany jest według stałej stawki, bez względu na kwotę dochodów przedsiębiorcy. Stawka podatku liniowego wynosi 19% i nie przewiduje żadnych progów podatkowych. Na ten rodzaj opodatkowania w szczególności decydują się przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody, którzy w przypadku skali podatkowej podlegaliby pod drugi próg podatkowy, czyli 32%.

Kiedy wybrać podatek liniowy?

Podatek liniowy warto wybrać w sytuacji, w której roczny dochód uzyskiwany przez przedsiębiorcę przekracza co najmniej 85 528 zł, a najlepiej 100 000 zł, przy założeniu, że podatnik nie posiada prawa do żadnej ulgi, ani preferencji, w szczególności:

  • podatnik nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
  • podatnik nie rozlicza się z samotnie wychowywanym dzieckiem;
  • podatnik nie korzysta z ulgi na internet;
  • podatnik nie korzysta z ulgi na dzieci.

To ważne: Należy mieć na uwadze, że stawka liniowa uniemożliwia skorzystanie z kwoty zmniejszającej zobowiązanie, czyli kwoty dochodu wolnego od podatku.

Podatek liniowy będzie odpowiednią formą opodatkowania w szczególności dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody opodatkowane skalą podatkową z innych źródeł, niż prowadzona działalność gospodarcza. Dodatkowe dochody rozliczane według skali pozwalają na skorzystanie w rocznym zeznaniu podatkowym z większości ulg. Należy jedynie pamiętać o tym, aby złożyć dwie, osobne, roczne deklaracje (PIT-36 i PIT-36L).

Dochody rozliczane podatkiem liniowym nie podlegają zaliczeniu do przychodów rozliczanych skalą podatkową. Nie zachodzi tym samym obawa, że podatnik zostanie zaklasyfikowany do wyższego progu podatkowego.

Ulgi w podatku liniowym

Podatek liniowy pozwala jednak na skorzystanie z następujących ulg i odliczeń:

  • ulga na działalność badawczo-rozwojową;
  • składki zdrowotne (odliczane do wartości 7,75% podstawy wymiaru);
  • składki ZUS (emerytalno-rentowa, wypadkowa i chorobowa);
  • IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego);
  • ulga abolicyjna (dochody zagraniczne);
  • 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kto może wybrać podatek liniowy?

Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z podatku liniowego. Podstawowym warunkiem, wskazanym w art. 9a ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niewykonywanie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy. Jeżeli podatnik nie spełni warunku, możliwość wyboru skali liniowej nastąpi dopiero w nowym roku kalendarzowym, jeżeli równocześnie zmieni się charakter wykonywanej działalności.

Jeżeli w trakcie działalności podatnik zacznie uzyskiwać dochód ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, traci możliwość rozliczania dochodu podatkiem liniowym i jest zobowiązany do rozliczenia na podstawie skali. Zobowiązany jest tym samym do obliczenia na zasadach ogólnych i zapłaty należnych składek na podatek dochodowy od początku roku z uwzględnieniem ewentualnych odsetek za zwłokę.

Rodzaj opodatkowania powinien być wybrany w sposób przemyślany, z uwzględnieniem takich czynników, jak realna wysokość podatku do zapłaty, możliwe odliczenia i preferencje, zakres czynności księgowo-formalnych wymaganych w danej formie. Warto również pamiętać, że sytuacja każdego podatnika jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz rozpatrzenia wszystkich możliwości i ograniczeń związanych z daną formą opodatkowania.

Zobacz również:
Formularz NIP-8 krok po kroku

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank