Leasing zwrotny – co to jest i jak działa?

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Leasing zwrotny to forma zewnętrznego finansowania środków trwałych, która ma nieco inny cel oraz charakter transakcji, niż popularny kredyt bankowy czy klasyczny leasing. Często bywa on utożsamiany z atrakcyjniejszą alternatywą dla pożyczek. Ponadto daje przedsiębiorcy sposobność do odzyskania pieniędzy zamrożonych w zakupionych przez niego aktywach trwałych. Przed podjęciem decyzji o wyborze tej metody finansowania, warto zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi szczegółami dotyczącymi leasingu zwrotnego.   

Co to jest i jak działa leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to nazwa sposobu finansowania, wywodząca się z angielskiego sformułowania „sale and lease back”. Jest to forma polegająca na dokonaniu transakcji sprzedażowej pomiędzy przedsiębiorcą, a firmą leasingową. Przedsiębiorca sprzedaje firmie przedmiot będący środkiem trwałym, a następnie bierze ten element majątkowy w leasing. To rozwiązanie sprawia, że przedsiębiorca, nie będąc już właścicielem, w dalszym ciągu ma możliwość korzystania z danego przedmiotu w ramach zawartej umowy leasingu, posiadając jednocześnie środki z jego sprzedaży. Zarówno sprzedaż, jak i późniejsze użytkowanie określonego środka trwałego, regulowane jest na mocy umowy cywilnoprawnej oraz udokumentowane stosownymi fakturami.

Leasing zwrotny, jako szczególna odmiana umowy leasingowej ustanawia, iż z chwilą jej podpisania prawowitym właścicielem danego przedmiotu staje się firma leasingowa, ale może być w dalszym ciągu użytkowany przez przedsiębiorcę. Wszystkie środki trwałe, takie jak samochody, specjalistyczne maszyny lub urządzenia, podlegające tej regulacji, wciąż pozostają w przedsiębiorstwie. Zmiany zachodzą na płaszczyźnie prawa własności i formy korzystania z danego przedmiotu. Dotychczasowy użytkownik korzysta z niego już jako leasingobiorca. Wówczas zobowiązany jest do płacenia określonej wysokości rat, składających się z części kapitałowej oraz odsetkowej.

Leasing zwrotny – dla kogo sprawdzi się najlepiej?

Leasing zwrotny dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy chcą odzyskać środki własne, które przeznaczyli na zakup wysokiej wartości aktywów rzeczowych. W ten sposób, w drodze sprzedaży, mogą uwolnić zamrożony kapitał i przeznaczyć go w dowolny sposób – np. na spłatę zobowiązań kredytowych, dalsze inwestycje, czy usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo, sprzedający w momencie transakcji nie muszą oddawać przedmiotu leasingu do dyspozycji finansującego. To sprawia, że firma nie generuje strat ani przestojów wynikających z braku lub nawet chwilowej niedostępności potrzebnego sprzętu. Dzięki temu firma zachowuje płynność w działalności i z powodzeniem może realizować zobowiązania wobec swoich kontrahentów.

Leasing zwrotny jest odpowiednim rozwiązaniem nie tylko dla prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, ale także dla firm, które zagrożone są utratą płynności finansowej. Dzięki posiadaniu wysokowartościowych przedmiotów, w łatwy sposób mogą odzyskać zamrożony we wspomnianych aktywach kapitał. To rozwiązanie umożliwia spłatę zobowiązań finansowych wobec swoich partnerów biznesowych czy wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, bez konieczności brania kolejnych pożyczek. Dodatkowo podlegające leasingowi zwrotnemu aktywa wciąż pozostają w firmie, co sprawia, że ma ona szansę zachować ciągłość w funkcjonowaniu i generowaniu stałego dochodu.

Leasing zwrotny – główne zalety tej metody finansowania

Leasing zwrotny najczęściej wykorzystywany jest jako sposób poprawy płynności finansowej w danym biznesie. Niezależnie od potrzeby, zamrożone dotychczas nakłady finansowe w wysokiej wartości dobrach inwestycyjnych, mogą zostać zagospodarowane w dowolny sposób. To pozwala przedsiębiorstwom na szybszy rozwój działalności, skuteczne skalowanie biznesu oraz zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej. Ponadto, do najważniejszych korzyści leasingu zwrotnego zalicza się m.in.:

 • Możliwość inwestowania – leasing zwrotny pozwala uwolnić duże nakłady finansowe, zamrożone w aktywach rzeczowych i wykorzystać je w celu dalszego rozwoju firmy. Uzyskane z transakcji środki mogą posłużyć do inwestowania na wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Może to być zakup specjalistycznego sprzętu, zatrudnienie nowych pracowników czy rozbudowa obiektu lub magazynu firmowego.
 • Leasing zwrotny jako alternatywa dla kredytów firmowych – niezależnie od sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się przedsiębiorstwo, leasing zwrotny jest korzystniejszą pod względem podatkowym formą pozyskania finansów, niż zaciąganie pożyczek. Może on także posłużyć w momencie, gdy firma planuje uwolnić się od zobowiązań kredytowych i spłacić zaległe należności.
 • Możliwość korzystania ze sprzętu pomimo sprzedaży – leasing zwrotny zapewnia firmie sposobność do korzystania ze sprzedanego sprzętu, jednocześnie pozyskując niezbędne dla niej środki finansowe. To przyczynia się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz daje możliwość generowania stałych dochodów, dzięki nieprzerwanemu użytkowaniu wykorzystywanym do pracy sprzętom.
 • Możliwość ponownego nabycia sprzedanych aktywów rzeczowych – w ramach leasingu zwrotnego przedsiębiorca nie pozbywa się na zawsze prawa do sprzedanego firmie leasingowej przedmiotu. Po zakończeniu okresu trwania umowy, przedsiębiorca może ponownie stać się prawnym właścicielem sprzedanych wcześniej aktywów. Może on tego dokonać drogą wykupu (w przypadku leasingu operacyjnego) lub ponownie stać się właścicielem po uiszczeniu ostatniej raty (w przypadku leasingu finansowego).

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, leasingowi zwrotnemu mogą podlegać dowolne przedmioty, które stanowią własność przedsiębiorcy starającego się o uzyskanie tego typu finansowania. Ze względu na fakt, że głównym celem takiego leasingu jest zwiększenie kapitału obrotowego w danym przedsiębiorstwie, wówczas transakcji podlegać powinny aktywa rzeczowe o wysokiej wartości. W dniu finalizacji umowy przeprowadzana jest ekspertyza wraz z wyceną sprzedawanych dóbr materialnych. Wtedy rzeczoznawca przypisuje przedmiotowi określoną cenę, adekwatną do aktualnego stanu oraz zgodną z wartością rynkową.

Przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być różnorakie środki trwałe, podlegające odpisom amortyzacyjnym. Należą do nich m.in.:

 • samochody osobowe,
 • ciężarówki i samochody dostawcze,
 • urządzenia elektroniczne,
 • sprzęt komputerowy,
 • maszyny produkcyjne,
 • sprzęt budowlany.

Leasing zwrotny jest także popularną metodą finansowania wykorzystywaną w dziedzinie nieruchomości. Przedmiotami transakcji dokonywanych w tej branży są m.in.:

 • obiekty przemysłowe – magazyny, hale, sortownie,
 • budynki mieszkalne,
 • obiekty logistyczne,
 • budynki biurowe.

Ponadto leasing zwrotny może obejmować nie tylko środki trwałe, ale również dobra niematerialne i prawne. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • grunty rolne,
 • działki budowlane,
 • prawo użytkowania wieczystego.

Księgowość i zobowiązania podatkowe w przypadku leasingu zwrotnego

Umowa leasingu zwrotnego niesie ze sobą szereg skutków podatkowych. Od uzyskanego ze sprzedaży przychodu, przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić należny podatek dochodowy oraz VAT. Po uregulowaniu zobowiązań, wynikających z transakcji sprzedażowej, przedsiębiorca zobligowany jest do regularnego opłacania podatku VAT w ramach umowy leasingowej, wraz ze spłatą kolejnych rat.

Chcąc uniknąć pomyłek w kwocie podatku oraz generowania zaległości względem urzędu skarbowego lub firmy leasingowej, warto skorzystać z profesjonalnych usług biura rachunkowego. W Biznes Hub pomożemy Ci we wszelkich formalnościach. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również:
Restrukturyzacja – jak uniknąć upadłości

Masz pytania dotyczące tego artykułu? Napisz do nas!

Leave this field blank