Jednoosobowa działalność gospodarcza a podatek od nieruchomości

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Decydując się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej musisz liczyć się z tym, że działania będziesz podejmować w określonym lokalu, budynku, budowli. Nie zawsze może być to miejsce twojego zamieszkania, nie zawsze też musisz chcieć łączyć prywatny adres z siedzibą działalności. W takiej sytuacji pozostaje ci zatem zakup lokalu na własność lub jego wynajem, co wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami tj. opłaceniem podatku od nieruchomości. Jakie są zasady jego opłacania? Jakie stawki? Czy można jakoś ominąć to zobowiązanie?

Co to jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są opłacać określone podmioty z powodu posiadania określonego tytułu prawnego do nieruchomości. Przedmiotem opodatkowania są:

  • grunty,
  • budynki,
  • budowle, czyli obiekty niebędące budynkami lub ich części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spod opodatkowania tym rodzajem daniny wyłączone zostały jednak m.in.:

  • użytki rolne lub lasy, chyba że są zajmowane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej;
  • grunty i budynki wpisane indywidulanie do rejestru zabytków, jeśli utrzymywane są i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków;
  • grunty i budynki, które znajdują się we władaniu muzeów rejestrowanych.

Zobacz również: Dotacje na działalność gospodarczą

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w lokalu musisz opłacać podatek?

Przede wszystkim należy określić kto w świetle przepisów powinien opłacić podatek. Są to zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektu budowlanego,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, bądź ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie to wynika z określonych umów lub nie ma tytułu prawnego.

Co w sytuacji, gdy grunt, budynek lub budowla stanowią współwłasność lub są w posiadaniu więcej niż jednego podmiotu? Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na nich solidarnie

Zatem czy prowadząc działalność gospodarczą w określonym budynku musisz płacić podatek od nieruchomości? Odpowiedź brzmi – to zależy. Przede wszystkim uzależnione jest od tego jaki tytuł do budynku posiadasz. Jeśli jesteś jego właścicielem, nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości – obowiązek taki na tobie ciąży. Jeśli jednak wynajmujesz nieruchomość, to co do zasady nie jesteś zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości. Jeżeli jednak w umowie najmu zaznaczono, że poza czynszem i ewentualnymi innymi opłatami, jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, to taką daninę musisz zapłacić. 

Podatek od nieruchomości – wysokość

Kolejną istotną kwestią jest określenie wysokości podatku od nieruchomości. Nie są one takie same dla całego kraju, stawki podatku od nieruchomości mogą mieć bowiem różną wysokość w różnych gminach. Ich wysokość określana jest bowiem uchwałami rad gmin, a ustawodawca zastrzegł jedynie górną ich granicę

Stawki podatku od nieruchomości mają charakter kwotowy, a w przypadku stawki od budowli – procentowy. Górna granica dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi obecnie 28,78 zł, zaś od 1 stycznia 2024 będzie wynosić 33,10 zł

Kiedy zaś powstaje obowiązek podatkowy? Zgodnie z przepisami powstaje on pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy powstały okoliczności, które uzasadniają zapłacenie podatku. Zatem jeśli kupiłeś lub wynająłeś budynek np. w maju, to w czerwcu powstaje obowiązek zapłacenia podatku od tej nieruchomości.  

Co zrobić, żeby uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, ale nie złamać prawa?

Jeśli chcesz uniknąć płacenia podatku od nieruchomości, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, możesz prowadzić ją w budynku, którego jesteś właścicielem. W takim wypadku jesteś bowiem zobowiązany do jego opłacania bez względu na prowadzenie działalności. Pamiętaj jednak wówczas o różnych stawkach dla części związanej z prowadzeniem działalności. 

Jeśli jednak nie chcesz, aby np. twoje miejsce zamieszkania było jednocześnie siedzibą działalności, możesz wynająć część budynku. W takim wypadku jednak, wynajmujący najczęściej zawiera w umowie zapis o obciążeniu cię kwotą podatku od nieruchomości w części, którą będziesz wykorzystać na działalność. 

Pozostaje jednak jeszcze jedno rozwiązanie tj. wirtualne biuro, w którym możesz posiadać siedzibę działalności, choć fizycznie będziesz prowadził ją w jakimkolwiek innym miejscu. Jest to o tyle korzystny pomysł, że nie wiąże się on z żadnymi podatkowymi zobowiązaniami, a rozliczasz się jedynie z biurem za świadczone przez nie usługi. Jest to zatem wymierna oszczędność, a dodatkowo ochrona twojej prywatności i wyraźne rozdzielenie sfery zawodowej od prywatnej. Chcesz poznać szczegóły oferty? Skontaktuj się z doradcami naszego wirtualnego biura przy ul. Złotej 75A w Warszawie.