Działalność nierejestrowana a umowa o pracę

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Działalność nierejestrowana to popularna forma zdobycia dodatkowych środków pieniężnych i zwiększenia domowego budżetu bez potrzeby zajmowania się wieloma formalnościami. Wiele osób zastanawia się jednak, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do tego, by podejmować ją jednocześnie pracując na etacie na umowę o pracę? A jak wygląda wówczas możliwość zawierania umów o dzieło i umów zlecenia?

Czy działalność nierejestrowana i umowa o pracę wzajemnie się wykluczają?

Działalność nierejestrowana to dla wielu osób sposób na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po prostu dorobienie do domowego budżetu. Wątpliwości może budzić jedynie jej prowadzenie w sytuacji, gdy jednocześnie świadczysz pracę na podstawie umowy o pracę. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami prawa?

Mając na uwadze obowiązujące przepisy nie ma formalnych przeszkód, aby pracując na etacie w ramach umowy o pracę prowadzić też nierejestrowaną działalność gospodarczą. Należy jedynie pamiętać o przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim podejmowana działalność nierejestrowa nie może być działalnością konkurencyjną. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu pracy, w zakresie przewidzianym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Jak rozumieć wspomnianą działalność konkurencyjną? Przyjmuje się, że jest to aktywność, która przejawia się w takim samym lub tym samym zakresie przedmiotowym i skierowana jest do tego samego kręgu odbiorców. 

Co w sytuacji, gdy prowadzona działalność nierejestrowana jest konkurencyjną w stosunku do pracy świadczonej na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy? Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do tzw. zwolnienia dyscyplinarnego, czyli rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Co więcej, pracodawca, który poniósł szkodę na skutek naruszenia takiego zakazu może dochodzić od pracownika jej wyrównania.

Decydując się na prowadzenie działalność nierejestrowanej i pracując jednocześnie na etacie musisz także pamiętać, że jesteś zobowiązany do wykonywania swojej pracy sumiennie i starannie. Podejmowane przez ciebie działania w ramach działalności nierejestrowej nie mogą zatem obniżać jakości świadczonej przez ciebie pracy na rzecz pracodawcy. Szczególną uwagę zwróć ponadto na przestrzeganie tajemnicy oraz zachowanie informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Zobacz również: Działalność nierejestrowana – wady i zalety

Działalność nierejestrowa a umowa o dzieło

Podobnie, jak w przypadku świadczenia pracy w oparciu o umowę o pracę, tak i w przypadku umowy o dzieło nie ma formalnych przeciwwskazań do wykonywania takiej umowy. Pojawia się jednak pytanie, jak rozwiązać zależność między takimi działaniami w kontekście praw i obowiązków zamawiającego dzieło i jego wykonawcy, a w szczególności obowiązku zgłoszenia zawartej umowy o dzieło do ZUS w terminie siedmiu dni? Ustawodawca nie przewidział w tej kwestii żadnych szczególnych rozwiązań, a zatem wszelkie prawa i obowiązki – w tym ten, dotyczący zgłoszenia umowy do ZUS – pozostają niezmienne.

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie

Ustawodawca nie przewidział w przepisach zakazu lub szczególnych ograniczeń związanych z wykonywaniem umowy zlecenia i prowadzeniem działalności nierejestrowanej. Należy jedynie pamiętać, że decydując się na prowadzenie działalności nierejestrowej i świadczenie umowy zlecenia podlegasz ubezpieczeniu jako zleceniobiorca. Oznacza to, że pojawia się obowiązek zgłoszenia w ciągu siedmiu dni do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego oraz opłacania stosownych składki.