CRBR co to jest i jak zgłosić

Poradnik przedsiębiorcy Biznes Hub

Rejestr CRBR zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 ze zm.) zajmuje się ewidencją osób, które sprawują pieczę nad wskazanymi podmiotami gospodarczymi. Kogo obowiązuje zgłoszenie i kto powinien wypełnić formularz? Dowiedz się z naszego artykułu!

Rejestr CRBR — co to jest?

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, jest to publiczny rejestr prowadzony z ramienia Ministra Finansów. Ewidencja funkcjonuje w formie elektronicznej i ma charakter jawny. Oznacza to, że dostęp do gromadzonych w niej informacji jest otwarty dla każdego obywatela nieodpłatnie. 

Rejestr CRBR został stworzony, aby umożliwić bezproblemową identyfikację osób fizycznych, które są decydentami w kwestii działalności podmiotów gospodarczych. Ten zabieg ma na celu przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy. 

W rejestrze CRCR gromadzone są i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Tym mianem określane są osoby fizyczne, sprawujące bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Beneficjent rzeczywisty posiada uprawnienia wynikające z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, które dają mu możliwość decydowania o działaniach podejmowanych przez konkretny podmiot gospodarczy.

Kogo obowiązuje zgłoszenie do CRBR?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych gromadzi dane beneficjentów rzeczywistych:

 • wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 • spółdzielni europejskich;
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni mieszkaniowych;
 • fundacji;
 • trustów;
 • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce;
 • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Polski, w imieniu lub na rzecz trustu.

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału. Natomiast podmioty, które mają obowiązek zgłoszenia do rejestru CRBR, a są w tracie likwidacji działalności lub w stanie upadłości, wciąż podlegają rygorowi zgłoszenia do CRBR oraz jego aktualizacji.

CRBR zgłoszenie — kto zgłasza i kiedy należy wysłać formularz?

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu gospodarczego, zgodnie z obowiązującymi wewnątrz niego zasadami reprezentacji. Zgłoszenia pod żadnym pozorem nie można dokonać za pomocą pełnomocnika. 

Warto pamiętać, iż osoby dokonujące rejestracji beneficjenta rzeczywistego w ewidencji CRBR, odpowiadają za poprawne wskazanie wszystkich danych. Obowiązek ten regulowany jest prawem do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nowopowstałym podmiotom gospodarczym przysługuje prawo zgłoszenia do rejestru CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz również: Założyłem spółkę i co dalej?

Jeśli następuje zmiana danych zgłoszonych do CRBR, należy zgłosić ją w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Chcąc dokonać zmiany danych beneficjenta, podmiotu czy osób uprawnionych do reprezentacji, należy wysłać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nowe zgłoszenie.

Jeśli przed przesłaniem zgłoszenia nastąpiła zmiana informacji podlegających mu, a podmiot nie przekroczył siedmiodniowego terminu na wysłanie formularza, wówczas należy dokonać dwóch zgłoszeń: 

 • pierwsze zgłoszenie musi zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS,
 • drugie zgłoszenie powinno uwzględniać informacje o stanie aktualnym — po dokonanych  zmianach. Takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia powstania zmian.

Zgłoszenie CRBR — instrukcja krok po kroku

Zgłoszenie CRBR jest całkowicie bezpłatne i odbywa się elektronicznie, za pomocą oficjalnej witryny internetowej rejestru CRBR. W celu dokonania zgłoszenia danych należy: 

 1. Wejść na oficjalną stronę internetową Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i kliknąć zakładkę „Utwórz zgłoszenie”.
 1. Podać NIP podmiotu oraz wybrać formę organizacyjną, np. spółka komandytowa, spółka cywilna itp. Następnie kliknąć przycisk „Dalej”.
 1. Wpisać datę zgłoszenia (w przypadku nowych podmiotów będzie to data rejestracji w KRS).
 1. Po wpisaniu daty zgłoszenia kliknąć przycisk „Utwórz nowe zgłoszenie”.
 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy podając odpowiednie dane:
 • w części A — uzupełnić dane podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie: numer KRS, nazwę i aktualny adres siedziby;
 • w części B — uzupełnić dane beneficjenta rzeczywistego (beneficjentów rzeczywistych) i reprezentanta podmiotu (reprezentantów). 

W przypadkach, gdy podmiot posiada więcej niż jednego beneficjenta lub reprezentanta, dla każdej z tych osób należy utworzyć osobny profil. Można tego dokonać klikając przycisk „Dodaj beneficjenta/reprezentanta”.

 1. Zapisać formularz i sprawdzić poprawność wszystkich wprowadzonych danych.
 1. Podpisać zgłoszenie za pomocą:
 • podpisu zaufanego, 
 • podpisu kwalifikowanego.
 1. Wysłać prawidłowo podpisany formularz. Aby tego dokonać, należy kliknąć przycisk „Wyślij”, a następnie „Akceptuj”, aby potwierdzić wysyłkę.

Prowadzisz firmę i potrzebujesz zaufanej grupy księgowych, która profesjonalnie pomoże Twojej działalności? Zobacz ofertę naszej księgowości online!

Zobacz również:
Księgowość online – dlaczego warto z niej korzystać?
VAT-UE a wirtualne biuro